Diecézne večeradlo 2016

V sobotu 23. apríla sa niektorí veriaci z našej farnosti zúčastnili na celodiecéznom Večeradlo v Rožňave. Pán Boh zaplať všetkým zúčastneným pútnikom za obetu a modlitby. Zvlášť chcem poďakovať 4 ženám z našej farnosti za nesenie Fatimskej sochy Panny Márie  pri procesii po rožňavskom námestí, ktorú okrášlili krásnym pohorelským krojom. Prinášame Vám zopár fotiek. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.
Slavomír Marko, adm.
 

 

DIECÉZNA ROŽŇAVSKÁ PÚŤ DO SVӒTEJ ZEME

 

 

DIECÉZNA ROŽŇAVSKÁ PÚŤ SVӒTÁ ZEM
Autorka príspevku: Dagmar Krupová
V jesennom období minulého roku bola zverejnená ponuka rožňavskej diecézy cestovať do Svätej Zeme. Nezávisle od seba sa v srdciach štyroch žien z našej obce ozvala nevšedná radosť. Nevšedná, pretože sa spájala s mnohými otázkami. Bola som jednou zo spomínaných štyroch žien. Napriek všetkému sme cítili, že je to výzva pre nás. Prihlásili sme sa a niekoľko mesiacov čakali na deň D. Prišiel 7. marca 2016, kedy sme v ranných hodinách nasadli v Košiciach do lietadla, ktoré malo plánované iba jedno pristátie. Bolo ním letisko Ben Gurion v Tel Avive. Po tri a pól hodinách príjemného letu sme sa ocitli v Izraeli, v kolíske troch monoteistických náboženstiev (židovské, kresťanské, islamské), pre nás kresťanov, v Zemi Ježiša Krista, v Zemi evanjelií. Zemepisne poňaté, ocitli sme sa v juhozápadnej Ázii, pri východnom pobreží Stredozemného mora, v krajine susediacej s Libanonom, Sýriou, Jordánskom a Egyptom. Názov štátu Izrael má pôvod v starovekých dejinách, pretože Jakubovi, synovi Izáka, vnukovi Abraháma, zmenil Boh meno na Izrael. Jakubovi dvanásti synovia vytvorili izraelský národ. Od dávnych dôb krajina tvorí pevninový most spájajúci Afriku s Áziou a cez Stredozemné more s Európou.
Starý názov terajšieho hlavného mesta Tel Aviv je Joppe – Jaffa, pretože podľa legendy ho založil jeden z troch Noemových synov, Jafet. Cez prístav v Jaffe Šalamún dopravoval cédrové drevo na stavbu Jeruzalemského chrámu. S mestom sa spája aj Jonášov útek pred Bohom do Ninive alebo dom Šimona Garbiara, zachovaný dodnes, v ktorom býval svätý Peter, ale aj zázrak vzkriesenia mŕtvej Tabity. Z Tel Avivu sme sa autobusom dostali priamo do Betlehema, kde začalo naše putovanie po Svätej Zemi. Týmito riadkami sa s radosťou opäť k nemu vraciam a pozývam Vás na putovanie spolu so mnou.

Čítať ďalej: DIECÉZNA ROŽŇAVSKÁ PÚŤ DO SVӒTEJ ZEME

Úmysly Dňa modlitieb za Rožňavskú diecézu

Deň modlitieb za Rožňavskú diecézu

Úmysly:

Marec 2016:Aby sme stále viac mali na zreteli dôležitosť pokánia v našom živote.

Apríl 2016: Aby sme boli presvedčivými svedkami Božieho milosrdenstva všade tam, kde sa nachádzame.

Máj 2016: Aby naše prvoprijímajúce deti, birmovanci a ich rodiny pod ochranou Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého, patróna diecézy, vytrvali vo vernosti Kristovi a jeho Cirkvi.

Čítať ďalej: Úmysly Dňa modlitieb za Rožňavskú diecézu

Rorátne sv. omše v adventnom období v našej farnosti

Rorátne sv. omše v adventnom období v našej farnosti

 

Aj počas tohtoročného adventného obdobia budú v našej farnosti Pohorelá bývať v stredu ráno o 06:00 hod. rorátne sv. omše.

Vo viacerých farnostiach prebiehajú od začiatku adventného obdobia tzv. roráty, čiže sväté omše pred svitaním. Nimi sa naznačovalo smutné položenie ľudstva, ktoré kráča vo tmách, kým mu narodenie Krista neprinieslo svetlo, svetlo Božieho zjavenia, ako aj blaživú nádej na vykúpenie.

Pôvod rorátnych omší môžeme hľadať v dobe vlády Karla IV., ktorý zaviedol celoročnú prax votívnych omší k Panne Márii. K týmto omšiam sa pripojila tradícia liturgického spevu.

Roráty sa zvyčajne začínajú v skorú rannú hodinu. Ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša: Rorate caeli desuper. Tento úvodný latinský spev vytvára atmosféru onoho času očakávania. Rorátne sv. omše sa slávia každý deň adventu okrem nedele a prikázaného sviatku 8. decembra. Nakoľko to liturgia dovoľuje, slávi sa formulár sv. omše o Panne Márii a kňaz používa biele rúcho. V prvých slovách rorátnej svätej omše týchto dní je tajomstvo Adventu ba celej ľudskej existencie zhrnuté do dvoch veršov. Postačí jediný okamih pozornosti, aby tieto slová prenikli nielen do ucha, ale aj do duše:

Rorate caeli, desuper, et nubes pluant justum:
aperiatur terra, et germinet Salvatorem

Roste nebesá z výsosti, oblaky nech pršia Spravodlivého;
Nech sa otvorí zem a vyklíči Spasiteľa. (Iz 45,8)

Príchod Krista, ktorý túžobne očakávame, má tri podoby. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Druhý príchod Krista sa deje v našich srdciach najmä prijímaním Eucharistie a cez túto prípravu našich sŕdc sa máme pripraviť aj na našu večnú vlasť a na príchod Krista ako Ženícha a Sudcu po našej smrti a pri Poslednom súde. Advent teda hlása príchod Krista včera, dnes a zajtra. Včera ako Dieťaťa v jasliach, dnes skrytého v chlebe a zajtra v naplnení ako nášho Ženícha a Sudcu.

Pozvánka do nového projektu Advent s Konferenciou biskupov Slovenska

Pozvánka do nového projektu Advent s Konferenciou biskupov Slovenska

 

Bratislava, 26. novembra (TK KBS)

Všetci ľudia dobrej vôle u nás i v zahraničí majú možnosť získať od Prvej adventnej nedele (29. novembra 2015) do svojho e-mailu krátke zamyslenie na tému o Božom milosrdenstve. Jedinečnú novinku pripravila Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Hlavným partnerom projektu je Výveska.sk. Cieľom projektu, ktorý nadväzuje na podobné projekty z minulosti, je pomôcť duchovne sa pripraviť na príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. KBS projekt pripravila pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva, ktorý ohlásil pápež František. Projekt KBS potrvá do 25. decembra 2015.

Čítať ďalej: Pozvánka do nového projektu Advent s Konferenciou biskupov Slovenska

STRETNUTIE ČLENOV ZDRUŽENIA ZÁZRAČNEJ MEDAILY

Dňa 22. 11. 2015, t. j. na budúcu nedeľu, po modlitbe Večeradla, bude v kostole stretnutie všetkých rodín, ktoré sa zúčastňujú Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej Medaily.

Čítať ďalej: STRETNUTIE ČLENOV ZDRUŽENIA ZÁZRAČNEJ MEDAILY

Úplne odpustky v prospech zosnulých

Úplne odpustky v prospech zosnulých

            Od 1. do 8. novembra môžeme získať úplne odpustky v prospech zosnulých za týchto podmienok:


   1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána /Otče náš/ a urobí vyznanie viery /Verím v Boha/, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.

Čítať ďalej: Úplne odpustky v prospech zosnulých

Poďaovanie za úrodu 2015


"Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sme v rámci jesenných kántrových dní aj v našej farnosti ďakovali Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu. Aj tento rok náš kostol krásne vyzdobili rôznymi dobrotami z Božích rúk naša "kvetinárka" Majka Pompurová s rodinou Haluškovou (ako to môžete vidieť aj na fotkách), za čo im chcem vysloviť úprimné Pán Boh zaplať. ĎAKUJEME TEBE, VŠEMOHÚCI BOŽE, ZA VŠETKY TVOJE DOBRODENIA, LEBO TY ŽIJEŠ A KRAĽUJEŠ NA VEKY VEKOV. AMEN."

Pôst zo zasvätenými

31. marca 2015
Sv. Brigita Švédska Buď naveky zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si vo svojej smrteľnej úzkosti dal všetkým hriešnikom nádej na odpustenie, keď si milosrdne prisľúbil rajskú slávu zločincovi, ktorý sa na teba obrátil.

Čítať ďalej: Pôst zo zasvätenými

ODPUSTKY V PÔSTNOM OBDOBÍ

 

         1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Čítať ďalej: ODPUSTKY V PÔSTNOM OBDOBÍ

Katechizmus

3. článok

SVÄTÉ PÍSMO

 

  1. I.Ježiš Kristus – jediné Slovo Svätého písma

101  Aby sa Boh vo svojej láskavej dobrote zjavil ľuďom, hovorí im ľudskými slovami. „Božie slová totiž, vyjadrené ľudskými jazykmi, sa stali podobnými ľudskej reči, tak ako sa kedysi Slovo večného Otca stalo podobné ľuďom, keď si vzalo krehké ľudské telo.“

Čítať ďalej: Katechizmus

Pastiersky list k Novému roku

Drahí bratia a sestry!

 

Vstupujeme do nového roka. Vzájomne sa povzbudzujeme želaniami, aby nový čas, ktorý dostávame darom, bol pre nás požehnaným časom, aby sme mohli v nájsť pokoj v duši a skutočnú radosť zo života. Náš život sa uskutočňuje cez vzťahy.

Čítať ďalej: Pastiersky list k Novému roku

Sedembolenstná Panna Mária

DSCN1178

Socha Sedembolestnej Panny Márie na hlavnom oltári v našom kostole

Dekrét

Dekrét o vyhlásení Roka Sedembolestnej Panny Márie
 
 
 
V roku 2014 si pripomenieme 450. výročie prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. My, biskupi, zídení na 76. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska vo Vranove u Brna, reagujúc na početné prosby veriaceho ľudu, vyhlasujeme Rok Sedembolestnej Panny Márie.

Čítať ďalej: Dekrét

Odpustky

Dekrét o možnosti získať úplné odpustky v Jubilejnom Roku Sedembolestnej Panny Márie


3. decembra 2013

 
Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka, ktorý ju vo svojej otcovskej láske s radosťou poveril touto vecou,

Čítať ďalej: Odpustky

Posvätné miesta

Posvätné miesta

Dar úplných odpustkov je možné získať okrem iného vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu vybraného pre Jubilejný rok.

Pri tejto príležitosti prinášame zoznam chrámov: 

ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA

Čítať ďalej: Posvätné miesta

Sviatky

Úplné odpustky Jubilejného roku Sedembolestnej Panny Márie

Čítať ďalej: Sviatky

Téma

 

Vrcholom roka bude zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na jej sviatok 15. septembra 2014. Príprava bude spočívať v deväťmesačnej prípravnej novéne, pričom každý mesiac bude mať svoju vlastnú ťažiskovú tému. Pri tejto príležitosti prinášame ich zoznam: 
Január: Plnosť bolesti Sedembolestnej; 
Február: prvá bolesť - tvoju dušu prenikne meč; 
Marec: druhá bolesť - útek do Egypta; 
Apríl: tretia bolesť - hľadanie Ježiša v chráme; 
Máj: štvrtá bolesť - stretnutie na krížovej ceste; 
Jún: piata bolesť - ukrižovanie; 
Júl: šiesta bolesť - smrť na kríži; 
August:  siedma bolesť - snímanie z kríža; 
September: zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie.

Kult Sedembolestnej

Niekoľko pohľadov na kult Sedembolestnej Panne Márie
 
Aj keď sviatok Sedembolestnej Panny Márie nemá svoj pôvod na slovenskom území, predsa však má svoje mimoriadne miesto v dejinách Slovákov.

Čítať ďalej: Kult Sedembolestnej

Pastiersky list

Pastiersky list k Roku Sedembolestnej Panny Márie


Drahí bratia a sestry!

 

Vstupujeme do nového roka. Vzájomne sa povzbudzujeme želaniami, aby nový čas, ktorý dostávame darom, bol pre nás požehnaným časom, aby sme mohli v nájsť pokoj v duši a skutočnú radosť zo života. Náš život sa uskutočňuje cez vzťahy.

Čítať ďalej: Pastiersky list

Pastiersky list rožňavského biskupa


 
Pastiersky list rožňavského biskupa
na slávnosť Zoslania Ducha svätého 8. júna 2014

Čítať ďalej: Pastiersky list rožňavského biskupa

Krížová Cesta

 

Krížové cesty v našej farnosti

Počas pôstneho obdobia mávame pobožnosť krížovej cesty

Piatok 

Farský kostol, začiatok o 17,00 hod, po nej nasleduje sv. omša.

Nedeľa

Farský kostol, začiatok o 14,00 hod.

Krížové cesty na webe tu.

Doplnkové informácie